andritz_logo.png, 23kB

ANDRITZ Slovakia s.r.o.

Knowledge makes the difference

Systém Duálneho vzdelávania v ANDRITZ Slovakia s.r.o., prevádzka Humenné

Základné informácie o organizácii štúdia

Praktické vyučovanie bude poskytované:

 • vo výrobnom závode ANDRITZ Slovakia s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné
 • a na SOŠ technická, Družstevná 1474/19, Humenné
 

Možnosť pracovného uplatnenia

Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia:

 • V 4-ročnom študijnom odbore 2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa úplné stredné odborné vzdelanie - maturitné vysvedčenie a výučný list. Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: pracovná činnosť zodpovedajúca povolaniu operátor obrábacieho CNC stroja, operátor brúsiaceho CNC stroja, programátor CNC strojov.
 • V 4-ročnom študijnom odbore 2413 K Mechanik strojov a zariadení, absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa úplné stredné odborné vzdelanie - maturitné vysvedčenie a výučný list. Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: pracovná činnosť zodpovedajúca povolaniu montážnik, obsluha strojov a zariadení na tvárnenie kovov, operátor deliacich strojov, zámočník, zvárač.
 • V 4-ročnom študijnom odbore 2697 K Mechanik elektrotechnik, absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa úplné stredné odborné vzdelanie - maturitné vysvedčenie a výučný list. Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: obsluha, zabezpečovanie servisu a riadenie silnoprúdových rozvodov strojov a zariadení aj pomocou automatizačnej techniky. Obsluha pneumatických a hydraulických strojov a prístrojov ovládaných ručne, elektricky alebo počítačom. Programovanie automatov. Uvedené pracovné činnosti zodpovedajú povolaniu : elektromechanik, údržbár, CNC údržbár, Automatizačný inžinier - elektrotechnik.

Hmotné a finančné zabezpečenie žiaka

Zamestnávateľ poskytne žiakovi hmotné zabezpečenie:

 • osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, v akom poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje,
 • posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, ak sa na výkon praktického vyučovania jej posúdenie vyžaduje,
 • príspevok na stravovanie u zamestnávateľa v rovnakom rozsahu, v akom poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie.

Finančné zabezpečenie žiaka bude poskytovať zamestnávateľ v rozsahu:

 • Podnikové štipendium.
 • Odmena za produktívnu prácu.

Podnikové štipendium

Podnikové štipendium poskytne zamestnávateľ žiakovi, s ktorým uzavrel učebnú zmluvu, za každý kalendárny mesiac školského vyučovania vo výške:

 • 1. ročník 50,00 € mesačne za mesiace September - Jún
 • 2. ročník 75,00 € mesačne za mesiace September - Jún
 • 3. ročník 100,00 € mesačne za mesiace September - Jún
 • 4. ročník 125,00 € mesačne za mesiace September - mesiac ukončenia štúdia maturitnou skúškou v riadnom termíne

Odmena za produktívnu prácu žiaka

Základná výška odmeny za produktívnu prácu pre žiaka je pre jednotlivé ročníky denného štúdia:

 • 1. ročník žiak nevykonáva produktívnu prácu
 • 2. ročník 50% hodinovej minimálnej mzdy
 • 3. ročník 50 -100% hodinovej minimálnej mzdy
 • 4. ročník 50 -100% hodinovej minimálnej mzdy

Kritériá pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom

Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:

 • hodnotenia študijných výsledkov za 6. až 9. ročník ZŠ,
 • prijímacieho pohovoru,

V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte:

ANDRITZ Slovakia s.r.o.
Mgr. Dávid Balko, Recruiter
E-mail: david.balko@andritz.com
Mob.: +421 918 791538
SOŠ technická
Mgr. Andrea Drábová, zástupkyňa riaditeľa
E-mail: sosthe.zastupcovia@gmail.com
Mob.: +421 911 191 230
PDF dokument na stiahnutie: Systém Duálneho vzdelávania v ANDRITZ Slovakia s.r.o., prevádzka Humenné